Privacy Policy

  1. Kushtet e kthimit: Përfshin detajet e rëndësishme të kushteve për kthimin e produkteve, siç mund të jenë afati kohor për kthimin, gjendja e produktit për kthim, dhe çdo kosto e lidhur me kthimin. (10 Ditor)
  2. Afati kohor për rimbursim: Përcakton periudhën e kohës brenda së cilës klientët mund të kërkojnë një rimbursim pasi kanë kthyer produktin ose anuluar një shërbim. (10 Ditor)
  3. Metoda e rimbursimit: Specifikon metodën dhe kohën për rimbursimin e klientit, si përmes kthimit të parave në llogarinë e tyre bankare, një krediti në llogarinë e tyre online, ose një formë tjetër e pagesës.
  4. Produktet dhe shërbimet jo-kthibël: Identifikon produktet ose shërbimet që nuk janë të kthibël për rimbursim për shkak të karakteristikave të tyre, siç janë produkte të personalizuara ose shërbime të kryera.
  5. Pagesat e pjesëshme: Specifikon nëse rimbursimet janë të mundshme për pjesë të pagesës së fillimit, siç ndodh në rastet kur një produkt është përdorur pjesërisht ose shërbimi është ofruar për një periudhë kohore të caktuar.
  6. Procedurat për kthim: Përcakton hapat dhe procedurat që klientët duhet të ndjekin për të kërkuar një kthim ose rimbursim, duke përfshirë kërkesën për një formular të kthimit ose komunikimin me një përfaqësues të shërbimit të klientit.
  7. Përjashtime dhe kufizime: Specifikon situatat kur rimbursimi nuk është i mundur ose kur ka kufizime për kthimin e produkteve ose për kërkesat e rimbursimit.